Perjantai 23.02.2018
Olet tässä:  OPISKELU / Opetussuunnitelma

OPISKELU

Lohjan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 16.11.2004 (407/53/2002)                      

LÄNSI-UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON (LUMON)
OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2004 ALKAEN

1. luku. Opetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet

1. Omistaja ja toiminta-alue

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto on Lohjan kaupungin omistama sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa toimiva musiikkiopisto. Sen toiminta-alueeseen kuuluvat lisäksi ostopalvelusopimuksilla Vihdin, Siuntion, Karjalohjan, Sammatin ja Nummi-Pusulan kunnat + (Kirkkonummi ja Karkkila)

                       

1.1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto on taiteen perusopetuslain alainen lakisääteistä tuntiperusteista valtionosuutta saava taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen läheisesti liittyvien taide-muotojen perusopetusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Opetuksella tuetaan musiikin harrastamista ja oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä sekä annetaan edellytykset musiikin ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi sitä haluaville.

1.2. Tehtävät ja tavoitteet

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Se luo edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin.

Opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Opetuksella tuetaan lapsen tavoitteellista musiikin harrastamista, hänen henkistä kasvuaan ja persoonallisuutensa lujittumista sekä hänen luovuutensa ja sosiaalisten taitojensa kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on myös ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Laajan oppimäärän opetuksen järjestämisessä tulee ottaa huomioon musiikkialan ammattikoulutuksen ja työelämän asettamat vaatimukset.

1.3. Arvot

Opisto osallistuu alueensa musiikkielämän kehittämiseen ottaen huomioon paikallisen musiikkiperinteen. Tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen sekä vuorovaikutus muiden musiikin- ja taideopetusta antavien laitosten ja tahojen kanssa.

Opiston tärkeä tehtävä on myös edistää ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.

Opiston toiminnan keskeisiä periaatteita ovat

 - avoimuus

 - oppilaskeskeisyys

 - humaanisuus

 - korkeatasoisuus

 - perinteen välittäminen ja kunnioittaminen mutta samalla luova innovatiivisuus

 - kansainvälisyys

 
           

2. luku. Oppilaat ja opetuksen toteuttaminen

           

2.1. Oppilaat

Perustason oppilaina voivat opiskella ne, jotka on hyväksytty opistoon Lohjan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vahvistamien sisäänpääsykokeiden perusteella tai muualla suoritettujen opintojen perusteella.

Lisäksi opistossa toteutetaan varhaisiän musiikkikasvatusta ja avointa opetusta, joihin oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. He eivät ole opiston varsinaisia oppilaita

2.2. Oppimiskäsitys

Opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa oppimisympäristö. On otettava huomioon, että oppilas valikoi tulevaa informaatiota aikaisemman kokemus- ja tietorakenteensa perusteella.

Opetuksessa otetaan huomioon, että oppiminen on seurausta oppilaan omasta vastuullisesta toiminnasta. Opettajalla ja oppilaitoksella on siten keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden edistymisen ja vastuun oton omasta opiskelustaan.

Oppimisessa on tärkeää, että oppilas oppii arvioimaan omaa oppimistaan tiedostaen siihen liittyvät vahvuudet ja heikkoudet. Oppiminen on itsensä ja omien mahdollisuuksiensa toteuttamista musiikin avulla.

2.3. Opiskeluympäristö

Tavoitteena on, että opiskeluympäristössä vallitsee avoin, rauhallinen, rohkaiseva, haasteellinen ja myönteinen ilmapiiri. Hyvä opiskeluympäristö mahdollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkäjänteisyyden kehittymisen. Oppilas oppii työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja.

Keskeistä on vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä ja oppilaiden kesken sekä erilaisten oppimis-, työskentely- ja arviointitapojen huomioon ottaminen. Onnistumisen kokemukset, jotka musiikissa usein syntyvät pitkäjänteisen työskentelyn kautta, ovat hyvin tarpeellisia ja kasvattavat oppilaan uskoa omiin kykyihinsä. Aineellisen oppimisympäristön tulee vastata oppimiselle asetettuja tavoitteita.

 
 

3. luku. Opetuksen rakenne ja opintojen laajuus

3.1. Opetuksen rakenne

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu perustason ja sille rakentuvasta musiikkiopistotason opetuksesta sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Opetusta voidaan antaa myös aikuisille perustason ohella toimivan aikuisosaston puitteissa.

3.2. Opintojen laajuus

Musiikin laajan oppimäärän perustason ja musiikkiopistotason oppilaskohtainen laskennallinen laajuus on yhteensä 1300 tuntia.  

Perustasolla: instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 385 tuntia

musiikin perusteet 280 tuntia

Opistotasolla: instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 390 tuntia

musiikin perusteet 245 tuntia

Opintojen laajuuden laskennan perusteena on 45 minuutin mittainen

oppitunti. Yksittäisten oppiaineiden viikoittaisten opetustuntien määrän

ja pituudet määrittelee rehtori lukuvuosittain kulloisenkin talousarvion

ja valtionosuustunti- määrän perusteella.  Lähtökohtana on perustasolla

ja aikuisopetuksessa 45 min. pääaineen oppitunti. Musiikkiopistotasolla

on peruslähtökohtana 60 min. pääaineen oppitunti.

Sivuaineiden lähtökohtainen opetusjakso on 30 min.

Valinnaisaineiden opetustuntien lähtökohtana ovat perustason ja sivu-

aineiden oppituntien pituudet. Yhteismusisoinnissa ja kuorotoiminnassa

vaihtelee viikoittainen opetusmäärä 1 – 3 tunnin välillä.

Opetusta voidaan toteuttaa myös kurssimuotoisena intensiivitoimintana,

jolloin opetustuntimäärät määritellään kurssikohtaisesti erikseen.

Yhteismusisoinnin tai ryhmäsoitinopetuksen tulee sisältyä opintoihin

koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen

mahdollistaa. Instrumenttiopetus käsittää myös laulunopetuksen.

Perustasolla opiskeluaika riippuu mm. aloittamisiästä ja soittimesta.

Alle kouluiässä aloitettu soitinopiskelu voi jatkua enintään 11 v, päättyen

viimeistään sinä lukuvuonna kun oppilas täyttää 16 v. Myöhemmällä iällä

aloitetut opinnot voivat kestää 7 – 9 v ja jatkua soittimesta riippuen

enintään 24 vuoden ikään. Em. poikkeussoittimia ovat: mm. laulu, urut,

oboe, fagotti, käyrätorvi, pasuuna, tuuba, harppu, osin lyömäsoittimet ja

kontrabasso.

   

Musiikkiopistotasolla opiskeluaika on neljä vuotta ja mo-tason jatko-

opiskelu kaksi vuotta. Opiskeluaika päättyy normaalisti viimeistään 30

vuoden iässä. Aikuisosastolla opiskeluaika on pääsääntöisesti viisi (5)

vuotta ja lopettamisikä 50 vuotta. Opiskeluaikoihin voi rehtori

perustellusta syystä myöntää poikkeuksia ja lisäyksiä

3.3. Oppiaineet

Musiikkiopiston perustasolla järjestetään opetusta solistisissa ja yleisissä

oppiaineissa sekä yhteissoitossa ja kuorolaulussa.

Solistisia oppiaineita ovat kaikki puhaltimet, lyömäsoittimet ja jousi-

soittimet sekä piano, laulu, harmonikka, kitara, kantele ja muut kieli-

soittimet, urut, cembalo ja sähkösoittimet.

Valinnaisia oppiaineita ja oppiaineryhmiä ovat myös esim.

vapaa säestys ja improvisointi sekä muut solististen aineiden sovellukset,

musiikin erityisalueet kuten kansanmusiikki, pop-/jazzmusiikki, musiikin

teknologia ja kuorolaulu sekä orkesterin- ja kuoronjohto.

Myös tanssi ja muut musiikkiin läheisesti liittyvät taidemuodot voivat olla

opetusohjelmassa.

Jokaisella oppilaalla tulee olla pääaine, joka voi olla mikä tahansa

opistossa opetettava oppiaine.

Lisäksi oppilaalla voi olla sivuaine, joka on tarkoitettu ensisijaisesti

ammattiin aikoville tai muutoin erityistä aktiivisuutta ja kykyä osoittaneille

oppilaille, mutta pääsääntöisesti vasta pääaineen 2/3 tasosuorituksen

jälkeen. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden osallistumiseen yhteis-

musisointiin ja elävän musiikin kuunteluun, jotka ovat pakollinen kiinteä

osa opetusohjelmaa.

Musiikin perusteiden sisältöalueita ovat nuottitaito, musiikin hahmot-

taminen ja musiikin historian, eri tyylilajien ja eri soittimien tunteminen

ja tunnistaminen (musiikkitieto).

Musiikkiopistoasteella tulee lisäksi harmoniaoppi ja valinnaisaineina

mahdollisesti muitakin yleisiä aineita.

ATK-avusteinen opetus voi ulottua musiikin perusteiden opetuksen

lisäksi muihinkin oppiaineisiin.

Musiikin teknologian opetus aloitetaan kokeiluluonteisena uuden studion

valmistuttua.

 
                    

4. luku. Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

4.1. Varhaisiän musiikkikasvatus

Musiikkileikkikoulutoiminnan tehtävinä ja tavoitteina on herättää lapsen

kiinnostus musiikkia kohtaan, kehittää tasapainoisesti hänen kokonais-

persoonallisuuttaan, edistää lapsen sosiaalista kasvua ja antaa

musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat hyvän

pohjan soitinopintojen aloittamiselle. Tärkeänä tehtävänä on myös kehittää musiikkileikkikoulun ja kotien välistä yhteistyötä. Opetuksen sisältö

koostuu dynamiikan, sointivärin, rytmin, melodian, harmonian ja

muodon alkeista. Musiikkileikkikoulun keskeisimpiä työtapoja ovat

laulaminen, loruileminen, soittaminen, musiikkiliikunta ja musiikin

kuunteleminen. Opetusta integroidaan myös muihin taidemuotoihin.

Opetuksen periaatteina ovat kokonaisvaltaisuus ja elämyksellisyys.

Opetus etenee kunkin lapsiryhmän oppimisedellytysten mukaisesti.

Opetusta annetaan 0-7-vuotiaille kerran viikossa 45-60 minuuttia.

Ryhmissä on pääsääntöisesti 7-10 lasta. Ryhmät muodostetaan

huomioiden pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, lasten ikärakenne

sekä toimitilan antamat mahdollisuudet.

Lisäksi voi olla musiikkivalmennusta.

4.2. Perustaso

Opintojen tavoitteena on, että oppilas

- oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia

instrumenttitaitoja

- oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia

- kehittää musiikillista ilmaisukykyä ja esiintymistaitoaan

Keskeisenä sisältönä on pääsoittimen perustekniikka ja sen keskeinen

ohjelmisto sekä yhteismusisointi.

Säännöllinen esiintyminen ja musiikinkuuntelu ovat osa opintoja.

Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat nuotinluku- ja kirjoitustaito,

musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tunteminen.

Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa voi opiskella lähes kaikkia orkesteri-

soittimia, laulua, pianoa, sähkösoittimia, harmonikansoittoa, kitaran-

soittoa, vapaata säestystä, kanteleensoittoa, musiikin teknologiaa ym.

Solistisessa pääaineessa oppitunnin pituus on 45-60 minuuttia.

Yhteisissä aineissa oppitunti on pääsääntöisesti 45 minuuttia.

Oppitunnin pituus voi määräytyä myös joustavasti huomioonottaen

oppilaan ikä, kehitystaso ja käytettävä opetusmenetelmä.

Yhteismusisointia ovat yhtye- tai kuorolaulu, yhtye- tai orkesterisoitto,

säestys, kamarimusiikki, pop-yhtye tai kansanmusiikki.

Oppilas voi osallistua myös tietokoneavusteiseen opetukseen.

Peruskurssi 2/3:n suorittamisen jälkeen on mahdollista saada solistisen

sivuaine. Perustason oppimäärä on suoritettava yhdeksässä vuodessa ja

viimeistään sinä lukuvuonna kun oppilas täyttää 17 vuotta.

Poikkeuksena ovat isot soittimet, esim. fagotti, pasuuna, tuuba ja

harppu, sekä laulu, jolloin oppilaan on suoritettava oppimäärä

viimeistään 25-vuotiaana.

Rehtori voi myöntää opintoihin perustellusta syystä lisäaikaa.

Musiikin perusteisiin kuuluvat tasosuoritukset 1/3, 2/3 ja 3/3 teoriassa ja

säveltapailussa sekä musiikkitiedon perustasosuoritus.

Perusasteen oppimäärään kuuluvat pääaineen, säveltapailun ja

teorian perustasosuoritukset 1/3-3/3 sekä musiikkitiedon perustasosuoritus.

4.3. Opistotaso

Opistotasolle pääsee perusasteen oppimäärän suorittamisen jälkeen, jos

pääaine on suoritettu kiitettävällä arvosanalla tai jos tasosuoritus-

lautakunnan suosituksesta rehtori niin päättää tai jos pyrkijä osoittaa

valintakokeessa tai muulla tavalla vaadittavat tiedot ja taidot.

Opintojen tavoitteena on, että oppilas

- kehittää edelleen saavuttamiaan tietoja ja taitoja niin, että hän saa

valmiudet musiikinharrastamisen itsenäiseen jatkamiseen tai

ammattiopintoihin

- laajentaa musiikin ja sen tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään

luovaan ilmaisuun musiikin avulla.

Instrumentti- tai yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä

on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin

soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee

itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja

esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään

musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Mahdolliset

sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan

musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään.

Opistotasolla annetaan opetusta samoissa aineissa kuin perusasteella.

Pääaineen oppitunnin pituus on pääsääntöisesti 60 minuuttia. Musiikin

perusteisiin kuuluvien aineiden oppitunnin pituus on 60-90 minuuttia.

4.4. Aikuisten opetus

Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin opistotason opinnoissa.

Aikuisten opetukseen voidaan ottaa pääsääntöisesti enintään 30 vuotta täyttäneitä oppilaita, joilla katsotaan olevan mahdollisuudet tavoitteelliseen musiikinopiskeluun.

4.5. Opetuksen yksilöllistäminen

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, hänen opetussuunnitelmaansa voidaan yksilöllistää vastaamaan hänen edellytyksiään.

Opintojen tavoitteiden tulee olla kuitenkin musiikkikasvatuksellisia.  Opetussuunnitelman yksilöllistämisestä päättää rehtori kuultuaan arviointilautakuntaa ja oppilasta / huoltajaa.

  
                                 

5.  Arviointi

5.1. Arvioinnin tehtävät

Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa niiden saavuttamista. Arvioinnin tulee tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja sekä ohjausta itsearviointiin.

Oppilaan on saatava tietää arvioinnin tehtävät ja kohteet, arvosana-asteikot, arvosanan korottaminen, opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset, arvioinnin oikaiseminen ja päättötodistuksen sisältö.

Arvioinnissa pyritään valtakunnalliseen yhteismitallisuuteen käyttämällä ensisijaisesti SML:n hyväksymiä kurssisuoritusvaatimuksia.

5.2.  Oppilasarviointi

Arvosana-asteikko

erinomainen                      5

kiitettävä                           4

hyvä                                 3

tyydyttävä                         2

hyväksytty                        1

Päättösuorituksien arviointi voidaan tarkentaa pisteytyksellä 1-25.

Pää- ja sivuaineen 1/3-tasosuoritukset voidaan hyväksyä ilman arvosanaa sanalla suoritettu.

Solistisen aineen päättösuoritusten arvioitsijoita tulee olla perusasteella 1+2 ja opistoasteella 1+3.

Tekniikkasuorituksissa ja 1/3-perustasosuorituksissa tulee olla puheenjohtaja ja yksi arvioitsija, 2/3-perustasosuorituksissa puheenjohtaja ja kaksi arvioitsijaa.

Oppilaalle annetaan kaikista suorituksista myös sanallinen palaute.

Yhteismusisoinnista ja valinnaisista kursseista annetaan osallistumismerkintä.

Säveltapailun ja teorian päättösuorituksissa tulee olla opettajan lisäksi yksi arvioitsija. Muut musiikin perusteiden kurssit arvioi aineen opettaja.

Teorian ja säveltapailun kurssisuorituksissa tulee kaikista osatehtävistä saada vähintään arvosana tyydyttävä 2, jotta suoritus tulee kokonaan hyväksytyksi.

Jokaisen varsinaisen oppilaan osaaminen tulee arvioida lukuvuosittain.

5.3. Arvioinnin oikaisu

Oppilas voi pyytää - kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan - opettajaa tai kyseisen arvioinnin suorittanutta lautakuntaa uusimaan arviointinsa. Jos oppilas on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää oikaisua arviointiinsa rehtorilta

Olet tässä:  OPISKELU / Opetussuunnitelma
Sivun alkuun